Logo compleet

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: DefinitiesIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder YER Vastgoedservices: YER Vastgoedservices, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren.


Opdrachtgever:

Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van YER Vastgoedservices

Opdracht:

Het totaal van de tussen de opdrachtgever en YER Vastgoedservices overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door YER Vastgoedservices geleverde materialen

Meer- / minderwerk:

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en YER Vastgoedservices

Artikel 3: Offerte
3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 YER Vastgoedservices maakt de offerte op basis van regie met richtprijs: Bij regie komen opdrachtgever en YER Vastgoedservices overeen dat de gemaakte kosten van YER Vastgoedservices worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever bekend; bij iedere afrekening maakt YER Vastgoedservices een overzicht van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
3.3 YER Vastgoedservices kan ook in overleg een opdracht voor een vaste aanneemsom aannemen, echter zal er dan gespecificeerd en met de geoffreerde materialen gewerkt worden volgens de specificaties zoals opgenomen in de offerte, meer werk zal pas na een nieuwe offerte gedaan worden.
3.4 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld parkeerkosten,  verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
3.5 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is YER Vastgoedservices daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YER Vastgoedservices anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht YER Vastgoedservices niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 De offerte is 30 dagen geldig.
3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht
4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk; de (richt-)prijs van het werk; de betalingswijze;
4.2 YER Vastgoedservices draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.
4.3 YER Vastgoedservices behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega bedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van de collega bedrijf zal worden door gefactureerd naar YER Vastgoedservices, YER Vastgoedservices zal deze kosten 1 op 1 direct doorberekenen en factureren.
4.4 Wanneer YER Vastgoedservices werkzaamheden gaat uitvoeren op ad hoc basis of op basis van summiere informatie en/of op basis van regie ( uurbasis ) dan zal YER Vastgoedservices de klant zo goed mogelijk informeren over de benodigde tijd en materialen.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht
5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij YER Vastgoedservices ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.
5.2 Dit geldt alleen voor opdrachten die uit een offerte tot stand komt,bij ad hoc opdrachten en/of op basis van regie zullen alle extra materialen en/of arbeid direct berekend en gefactureerd worden. 

Artikel 6: Verplichtingen YER Vastgoedservices
6.1 YER Vastgoedservices staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal YER Vastgoedservices, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
6.3 YER Vastgoedservices neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk, waarbij YER Vastgoedservices te allen tijde de geldende NEN en NPR normeringen aanhoudt en hanteert.
6.4 YER Vastgoedservices is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover YER Vastgoedservices deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan YER Vastgoedservices openbaren en YER Vastgoedservices ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat YER Vastgoedservices zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
7.3 De opdrachtgever moet te allen tijde zorgen dat YER Vastgoedservices kan beschikken over elektriciteit, water, toilet en een ruimte om te lunchen. Indien opdrachtgever dit niet kan garanderen dan zal YER Vastgoedservices een keet huren en/of aan aggregaat, deze kosten zullen als meerwerk kosten direct worden gefactureerd met een betaal termijn van 5 dagen.
7.4 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
7.5 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties
8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet YER Vastgoedservices hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal YER Vastgoedservices het werk onderbreken.
8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal YER Vastgoedservices ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
8.4 Eventuele extra kosten, die YER Vastgoedservices moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of YER Vastgoedservices bevinden.

Artikel 10: Oplevering
10.1 Na voltooiing van het werk nodigt YER Vastgoedservices de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door YER Vastgoedservices dienen te worden hersteld, zal YER Vastgoedservices deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van YER Vastgoedservices vallen.
10.3 YER Vastgoedservices maakt altijd foto’s vooraf de opdracht en/of werkzaamheden en achteraf, daarbij worden alle foto’s, werkzaamheden en materialen in een app van YER Vastgoedservices bewaard.

Artikel 11: Betaling
11.1 Bij opdrachten, die langer dan 4 weken duren zal gedurende de looptijd van de werkzaamheden elke 2 weken een factuur voor de reeds gedane werkzaamheden verstuurd worden, deze tussentijdse facturen dienen binnen 48 uur betaald te worden.
11.2 Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een betaling van tenminste 50% voldaan moeten worden, dit minimaal 4 weken van te voren indien de werkzaamheden korter zijn dan 4 weken en indien de werkzaamheden langer duren dan 4 weken dan dient de aanbetaling minimaal 6 weken van te voren geschieden.
11.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden, docht uiterlijk binnen 48 uur.
11.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en YER Vastgoedservices zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
11.5 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft YER Vastgoedservices het recht om het werk op te schorten, alle daarbij komende kosten zullen daarbij in rekening worden gebracht, te denken valt aan,
– Omzetverlies;
– Afname van reeds bestelde goederen;
– Inkomensverlies;
– Alle overige kosten welke YER Vastgoedservices krijgt indien het werk gewoon af was gekomen.
11.6 Indien YER Vastgoedservices werkzaamheden uitvoert op ad hoc basis of op regie basis zullen de werkzaamheden na aftekening van de werkbon direct door middel van een tikkie of pin betaling of contant voldaan moeten worden, nadien zal de factuur aan de hand van de getekende werkbon en betaling verzonden worden naar de opdrachtgever.

Artikel 12: Eindafrekening
12.1 YER Vastgoedservices zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.
12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
12.3 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.
12.4 De eindafrekening kan ter plaatse per pin voldaan worden, alleen in uitzonderlijke gevallen zal een factuur nadien verstuurd worden, waarbij zakelijke opdrachtgevers altijd een factuur achteraf zullen ontvangen.
12.5 Alle betalingen dienen direct voldaan te worden  door middel van een tikkie, pin en/of contanten, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting betaling
13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft YER Vastgoedservices het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting
14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt YER Vastgoedservices na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen
14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is YER Vastgoedservices gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.
14.3 Indien er hierna nog niet betaald is, zal het overgedragen worden aan een incassobureau. Vanaf dat moment is er ook geen regeling meer mogelijk en zal alle communicatie via het incassobureau verlopen. Alle kosten die met dit traject gemaakt worden zullen verhaald worden. 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door YER Vastgoedservices te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens YER Vastgoedservices ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door YER Vastgoedservices verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen YER Vastgoedservices jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens YER Vastgoedservices heeft voldaan.
15.2 Niet verwerkte materialen van YER Vastgoedservices blijven in eigendom van YER Vastgoedservices

Artikel 16: Retentierecht
16.1 YER Vastgoedservices is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die YER Vastgoedservices heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van YER Vastgoedservices genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor YER Vastgoedservices verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie
17.1 YER Vastgoedservices garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
17.2 YER Vastgoedservices geeft een garantie periode van 5 jaar op keukens, badkamers en toiletten.
17.3 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan YER Vastgoedservices zijn meegedeeld.
17.4 YER Vastgoedservices geeft 5 jaar garantie op het behandelde houtrot, met inachtneming dat er periodiek onderhoud is gedaan aan het betreffende behandelde gedeelte. 

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 YER Vastgoedservices is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YER Vastgoedservices is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.2 De aansprakelijkheid van YER Vastgoedservices is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
18.3 YER Vastgoedservices is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke direct door toedoen van YER Vastgoedservices is ontstaan.
18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YER Vastgoedservices aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan YER Vastgoedservices toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. YER Vastgoedservices is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19: Geschillen
19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing